نمونه کارها

  • سامانه اشتراکی تحلیل بخشنامه های مالیاتی

سامانه اشتراکی تحلیل بخشنامه های مالیاتی

یکی از پروژه های موفق و کاربردی که توسط مجموعه مدیر سایت پیاده سازی شده است، سامانه اشتراکی تحلیل بخشنامه های مالیاتی می باشد؛ این پروژه حاصل از همکاری مدیر سایت با مجموعه آقای مالیات به عنوان کارفرما می باشد.

  • سامانه سنجش بلوغ داده محوری سازمان

سامانه سنجش بلوغ داده محوری سازمان

یکی از پروژه های موفق و کاربردی که توسط مجموعه مدیر سایت پیاده سازی شده است، سامانه سنجش بلوغ داده محوری سازمان می باشد؛ این پروژه حاصل از همکاری مدیر سایت با گروه مشاوران سحاب به عنوان کارفرما می باشد.

  • سامانه پایش اظهارنامه مالیاتی

سامانه پایش اظهارنامه مالیاتی

یکی از پروژه های موفق و کاربردی که توسط مجموعه مدیر سایت پیاده سازی شده است، سامانه پایش اظهارنامه مالیاتی می باشد؛ این پروژه حاصل از همکاری مدیر سایت با مجموعه آقای مالیات به عنوان کارفرما می باشد.